Поредната проба за банер

Нормативни документи

Нормативни документи, по прилагането на които Регионалната здравна инспекция - Шумен осъществява контролни и регистрационни функции

Закони

1 Закон за здравето (обн., ДВ, бр.70 от 2004г., посл. изм. ДВ. бр.68 от 2013г.)
2 Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр.92 от 1969г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 2013г.)
3 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр.10 от 2000г.; посл. изм. ДВ. бр.84 от 2012г.)
4 Закон за за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр.30 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр.68 от 2013г.)
5 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 2007г.; посл. изм. ДВ. бр.15 от 2013г.)
6 Закон за водите (обн., ДВ, бр.67 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр.66 от 2013г.)
7

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.124 от 1997г.; посл. изм. ДВ. бр.15 от 2013г.)

8 Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.45 от 1996г.; посл. изм. ДВ. бр.102 от 2012г.)
9 Закон за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр.20 от 2013г.)
10 Закон за устройство на територията (обн., ДВ, бр.1 от 2001г.; посл. изм. ДВ. бр.66 от 2013г.)
11 Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.53 от 2012г.; изм. ДВ. бр.66 от 2013г.)
12 Закон за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр.74 от 2005г., посл.изм. ДВ. бр.66 от 2013г.)
13 Закон за държавния служител (обн., ДВ, бр.67 от 1999г., посл.изм. ДВ. бр.68 от 2013г.)

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002