Поредната проба за банер

Нормативни документи

Медицински стандарти

1 Медицински стандарт "НЕОНАТОЛОГИЯ"
2 Медицински стандарт "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ"
3 Медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ"
4 Медицински стандарт "ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ"
5 Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ"
6 Медицински стандарт "ПЛАСТИЧНО-ВЪЗТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ"
7 Медицински стандарт ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ"
8 Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ"
9 Медико-технически стандарт "ЗЪБОТЕХНИКА"
10 Медицински стандарт "ИМУНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ"
11 Медицински стандарт за ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
12 Медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ"
13 Медицински стандарт "ПЕДИАТРИЯ"
14 Медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ"
15 Медицински стандарт "НЕФРОЛОГИЯ"
16 Медицински стандарт "КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ"
17 Медицински стандарт "ВИРУСОЛОГИЯ"
18 Медицински стандарт "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ"
19 Медицински стандарт "УРОЛОГИЯ"
20 Медицински стандарт "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА"
21 Медицински стандарт "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ"
22 Медицински стандарт "РЕВМАТОЛОГИЯ"
23 Медицински стандарт "НЕРВНИ БОЛЕСИ"
24 Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ"
25 Медицински стандарт "ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ"
26 Медицински стандарт "ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА"
27 Медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ"
28 Медицински стандарт "ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ"
29 Медицински стандарт "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ"
30 Медицински стандарт "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ"
31 Медицински стандарт "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"
32 Медицински стандарт "УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ"
33 Медицински стандарт "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА"
34 Медицински стандарт "ОЧНИ БОЛЕСТИ"
35 Медицински стандарт "КАРДИОХИРУРГИЯ"
36 Медицински стандарт "МИКРОБИОЛОГИЯ"
37 Медицински стандарт "МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА"
38 Медицински стандарт "НЕВРОХИРУРГИЯ"
39 Медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА"
40 Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ"
41 Медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ"
42 Медицински стандарт "ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ"
43 Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ"
44 Медицински стандарт "МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ"
45 Медицински стандарт "ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ"
46 Медицински стандарт "СПЕШНА МЕДИЦИНА"
47 Медицински стандарт "ПСИХИАТРИЯ"
48 Медицински стандарт "ОРАЛНА ХИРУРГИЯ"
49 Медицински стандарт "ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"
50 Медицински стандарт "ОРТОДОНТИЯ"
51 Медицински стандарт "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ"
52 Медицински стандарт "ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ"
53 Медицински стандарт "КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ"
54 Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ"
55 Медицински стандарт "КЛИНИЧНА И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ"
56 Медицински стандарт "ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА"
57 Медицински стандарт "АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ"

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002