Поредната проба за банер

Нормативни документи

Нормативни документи, по прилагането на които Регионалната здравна инспекция - Шумен осъществява контролни и регистрационни функции

Наредби

1 Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) (обн. ДВ. бр.1 от 2012г.)
2 Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (Обн. ДВ. бр.65 от 1996г., посл.изм. ДВ. бр.68 от 2013г.)
3 Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (обн., ДВ, бр.68 от 2004г.; посл. изм. ДВ. бр.66 от 2008г.)
4 Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (обн. ДВ. бр.68 от 2010г.)
5 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (обн. ДВ. бр.4 от 2008г., посл. изм. ДВ. бр.27 от 2013г.)
6 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ бр. 57 от 02.07.2004 г., изм. и доп.)
7 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г.; изм. и доп.)
8 Наредба за медицинската експертиза (обн. ДВ бр. 36 от 2010 г., посл. изм. ДВ бр. 41 от 20111 г.)
9 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (обн. ДВ бр. 87 от 2011 г., изм. ДВ бр. 97 от 2013 г.)
10 Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения (обн. ДВ бр. 24 от 2013 г.)
11 Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции (обн., ДВ, бр.8 от 2005г.; посл.изм. ДВ. бр.69 от 2010г.)
12 Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ. бр.15 от 2007г.)
13 Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ. бр.36 от 2011г.)
14 Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (обн. ДВ бр. 28 от 19 март 2013 г.)
15 Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (обн. ДВ бр. 49 от 2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 2013 г.)
16 Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (обн., ДВ, бр.38 от 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 2000г.)
17 Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр.44 от 2004г., изм. ДВ. бр.23 от 2012г.)
18 Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн., ДВ, бр.12 от 2005 г., изм.ДВ, бр.14 от 2011г.)
19 Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр.88 от 2000г.)
20 Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравите изисквания към де градини (обн. ДВ. бр.15 от 2007г.; изм. ДВ. бр.85 от 2012г.)
21 Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова мдицина (ДВ бр. 14 от 12 Февруари 2008 г.)
22 Наредба № 3 от 10 януари 2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещеста и лекарствени продукти, съдържащи накотични вещества, станали негодни за употреба (обн. ДВ бр. 6 от 2001 г., посл. изм. ДВ бр. 37 от 2013 г.)
23 Наредба № 4 от 21 юни 2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване (обн., ДВ, бр.54 от 2000г.)
24 Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн. ДВ. бр.6 от 2007г.)
25 Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн. ДВ бр. 21 от 2009 г., посл. изм. ДВ бр. 81 от 2013 г.)
26 Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (обн., ДВ, бр.40 от 2006г.)
27 Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ. бр.53 от 2008г.; посл.изм. ДВ. бр.5 от 2013г.)
28 Наредба № 5 от 4 март 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития (обн. ДВ. бр.24 от 1996г.)
29 Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (обн. ДВ. бр.54 от 2011г.)
30 Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн., ДВ, бр.58 от 2006г.)
31 Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни (обн. ДВ. бр.69 от 1993г.)
32 Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн., ДВ, бр.65 от 2011г.)
33 Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (обн., ДВ, бр.22 от 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 2009г.)
34 Наредба № 7 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества (обн. ДВ бр. 75 от 2011 г.)
35 Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (обн., ДВ, бр.46 от 1994г.)
36 Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001г., посл.изм. ДВ. бр.15 от 2012г.)
37 Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр.28 от 2005г., посл.изм. ДВ. бр.38 от 2011г.)
38 Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн., ДВ, бр.71 от 2006г.)
39 Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване (обн. ДВ бр. 95 от 2011 г.)
40 Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр.25 от 2002г., изм. ДВ. бр.53 от 2008г.)
41 Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр.37 от 1995г., посл. изм. ДВ. бр.34 от 2002г.)
42 Наредба № 14 от 2 юли 2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (ДВ бр. 62 от 11 Юли 2008 г., посл. изм. ДВ бр. 27 от 2013 г.)
43 Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (обн. ДВ бр. 39 от 2004 г., изм. и доп. бр. 32 от 2013 г.)
44 Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр.45 от 2005г., посл.изм. ДВ. бр.47 от 2013г.)
45 Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр.57 от 2006г., посл.изм. ДВ. бр.14 от 2013г.)
46 Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн., ДВ, бр.77 от 1987г.)
47 Наредба № 15 от 16 август 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване (обн., ДВ, бр. 75 от 1996г.)
48 Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките (обн. ДВ. бр.79 от 2008г.; изм. ДВ. бр.103 от 2011г.)
49 Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (обн., ДВ, бр.68 от 1999г.; посл.изм., ДВ, бр.24 от 2009г.)
50 Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62 от 2005г.; изм., ДВ, бр.52 от 2011г.)
51 Наредба № 21 от 12 отмр 2000 . за изискванията за документацията и отчетността при ивършване на дей с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (обн., ДВ, бр.68 от 2000 г.; посл.изм., ДВ, бр.84 от 2013 г.)
52 Наредба № 22 от 13 октомври 2003 г. условията и реда за вземане на проби от храни (ДВ бр. 93 от 21 Октомври 2003 г.)
53 Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиоогичните норми за хранене на населението (обн., ДВ, бр.63 от 2005г. )
54 Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр.95 от 2003г.; попр., ДВ, бр.100 от 2003г.)
55 Наредба № 24 от 5 септември 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (обн. ДВ. бр.78 от 2006г.)
56 Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол (обн. ДВ. бр.48 от 2007г. )
57 Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. ДВ. бр.103 от 2008г., посл. изм. ДВ. бр.36 от 2011г.)
58 Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба (обн. ДВ. бр.70 от 2005г.)
59 Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр.109 от 2008г., посл.изм. ДВ. бр.2 от 2012г.)
60 Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията (обн. ДВ. бр.109 от 2008г., посл.изм. ДВ. бр.2 от 2012г.)
61 Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн. ДВ бр. 95 от 2005 г., посл. изм. ДВ бр. 49 от 2012 г.)
62 Наредба № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти (обн., ДВ, бр.101 от 2005г., посл. изм. ДВ. бр.27 от 2013г.)
63 Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г., изм. ДВ. бр.38 от 2011г.)
64 Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г.)
65 Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални (обн. ДВ. бр.95 от 1995г., попр. ДВ. бр.97 от 1995г.)
66 Наредба № 38 от 4 април 2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на салмонелозите, предаващи се чрез храни (Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 2006г.)
67 Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ. бр.106 от 2004г., посл. изм. ДВ. бр.33 от 2013г.)
68 Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика (обн. ДВ бр. 77 от 2007 г., изм. ДВ бр. 16 от 2010 г.)
69 Наредба № 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България (обн., ДВ, бр.103 от 1995г.)
70 Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (обн. ДВ. бр.103 от 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 2011г.)
71 Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн., ДВ. бр.83 от 2010г., посл. изм. ДВ. бр.32 от 2013г.)
72 Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ бр. 3 от 11 Януари 2011 г.)
73 Наредба № 55 от 13 декември 2010 г. За условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели (обн. ДВ бр. 1 от 2011 г., изм. ДВ бр. 37 от 2013 г.)
74 Инструкция № 5 от 19.11.2003 г. за работа с причинители на бактериални, гъбични и вирусни инфекции с висок медицински и епидемичен риск (обн. ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г.)
75 Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ. бр.82 от 1975г., изм. ДВ. бр.25 от 2002г.)
76 Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (обн., ДВ, бр.41 от 1970г.)
77 Регламент№ 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите
78 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 907/2006 НА КОМИСИЯТА от 20 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения ІІІ и VІІ към него
79 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 259/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини
80 РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати (REACH), за създаване на Европейска Агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/EО и за отмяна на Регламент (EИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (EО) № 1488/94 на Комисията, както и Директива 76/769/EИО на Съвета и Директиви 91/155/EИО, 93/67/EИО, 93/105/EО и 2000/21/EО на Комисията
81 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 453/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
82 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 528/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
83 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1272/2008

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001