Поредната проба за банер

Образци на документи

Списък на всички документи, свързани с дейността на РЗИ - Шумен

Достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация
примерна жалба срещу отказ от предоставяне на информация по Закона за достъп до обществената информация

Документи за участие в конкурси

Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.

Комплексно административно обслужване

Примерен образец на протокол, съставен на основание чл. 29, ал. 5 АПК.

Регистрация на лекари по чл. 40 от Закона за лечебните заведения

Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис, съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Заявление за издаване на Удостоверение за пререгистрация поради промяна в обстоятелствата на регистрираното в РЗИ лечебно заведение във връзка чл.43 и на основание чл.41, ал.1, т.9 от ЗЛЗ.
Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис
Образец на уведомление за определяне на заместник поради отсъствие, съгласно чл.13, ал. 4 от ЗЛЗ.

Регистрация на лекари по чл. 81 от Закона за лечебните заведения

Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ.
Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗЛЗ.

Регистрация на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
Книга за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Заявление за заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекар и лекари по дентална медицина

Заявление по образец за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 от 2011 г.
Заявление по образец за прекратяване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти на основание ЗЛПХМ и Наредба № 5/6.07.2011г. на МЗ за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.

Откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

Предложение по образец за извършване на промени, касаещи състава на ЛКК, съгласно чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Предложение по образец за определяне състави на Обща и Специализирани ЛКК, съгласно чл.104 от Закона за здравето и чл.7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Заявление по образец за предоставяне на специални рецептурни бланки със зелен или жълт цвят.
Заявление по образец за предоставяне на рецептурни бланки (приложение № 8 към чл. 18 от Наредба № 4) за амбулаторно лечение.
Заявление по образец за предоставяне на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества (приложение № 1 към чл. 9 ал.1, Наредба № 21 от 12.10.2000г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати).

Освидетелствуване и преосвидетелствуване от териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК)

образец. Заявление-декларация за представяне на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
Заявление по образец за издаване от РКМЕ на препис на Медицинско експертно заключение или други документи.
Медицинско направление по образец за Детска експертна лекарска комисия (ДЕЛК) / Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
  други документи:
образец. Медицинско удостоверение по отношение възможността за явяване пред разследващите органи и органите на съдебната власт
Заповед РД09-465/27.07.2010 год. за утвърждаване на образец на Медицинско удостоверение относно възможността на лицето за явяване пред разследващите органи и/или пред органите на съдебната власт.
Методично указание относно: Реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения.

Метрология в здравеопазването 

образец 1 Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване - везни, теглилки, теглоръстомери.
образец 2 Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване - електрокардиографи и др.
Одобрени типове медицинска апаратура с измервателни функции

Обекти с обществено предназначение

  Образец на Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение и вписване в регистъра по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.
  Образец на Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение.
  Образец на Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а.
Заявление по образец за заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение регистрация на обект съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 9 на МЗ.
 
  • обект за производство на натурални минерални, изворни и трапезни води:
Образец на заявление за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.
Образец на уведомление за промяна в данните и обстоятелствата вписани в регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Удостоверение по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

  Образец на заявление за издаване на разрешение за осъществяване на дейност на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения.
  Образец на заявление вписване на промени по обстоятелствата в разрешението за осъществяване на дейност, издадено по реда на чл. 46, ал. 2 и чл. 48, ал. 1 от ЗЛЗ.

Заключение за здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

  Образец на заявление за издаване на заключение за хигиенна оценка на склад за търговия на едро с лекарствени продукти.

Дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

  Образец на заявление за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни болнични отпадъци.
  Образец на заявление за издаване на становище за класификация на отпадъците от подгрупа 1801 на обект.

Съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове, както и възстановяване на дейността/експлоатацията на обект.

  Образец на заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на устройствен план за изграждане на обект.
  Образец на заявление за издаване на здравно становище по приложен проект за обект.
Образец на заявление за издаване на становище за по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на ЗУТ (акт 16) на обект.
Образец на заявление за издаване на Заповед за възстановяване на дейността/експлоатацията на обект.

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

  Образец на заявление за издаване на разрешително за разрушаване и демонтаж на азбестосъдържащи материали.

Издаване на международeн сертификат за имунизация, както и сертификат за имунизационно състояние

Образец на заявление за издаване на удостоверение/международен сертификат за имунното състояние.
Образец на заявление за издаване на удостоверение/международен сертификат за имунното състояние.

Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация

Образец на заявление за включване в курс за обучение на изпълнителски кадри по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, провеждан в РЗИ - Шумен, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 2. от Наредба №3 от 24.01.2005 г.
Образец на заявление за допускане до изпит, както и издаване на удостоверение за изпълнител на дейност по дезинфекция, дезинсекция и дератизация след успешно полагане.

Разрешение за пренасяне на покойници извън страната

  Образец на заявление за издаване на разрешение за пренасяне на тяло (урна).

Хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

  Образец на заявление за издаване на заключение за хигиенна оценка на аптека.
  Образец на заявление за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия.

Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

Образец на заявка за извършване на изследвания – органолептични, физикохимични, микробиологични, от отдил "Лабораторни изследвания".
Образец на заявление за извършване от отдел "М.И." на изследвания за лична здравна книжка, или микробиологично, паразитологично, серологично, както и за настаняване в ДСХ.

Издаване на заверен препис и допълнителен екземпляр от документ

  Образец на заявление за издаване на заверен препис/допълнителен екземпляр от документ.

Здравна оценка на седмичните учебни разписания на учениците

  Образец на заявление за извършване на оценка на седмичните разписания на задължителните учебни часове на учениците.

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2), трудов или служебен стаж на осигурените лица (УП-3)

  Образец на заявление за издаване на на удостоверение за осигурителен доход, образец УП-2 за период.
  Образец на заявление за издаване на удостоверение за трудов или служебен стаж на осигурените лица, образец УП-3 за период.

Ваксини и имунизации

Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика през периода ... тримесечие на 201...година.
Заявка за необходимите ваксини през ... тримесечие на 201... г.
Сведение за съобщените и проучени Нежелани реакции след ваксинация (НРВ)
Приход и разход на ваксини за ... тримесечие на 201... г.

Промоция на здравето и профилактика на болестите

Каталог на здравни видеофилми, подходящи за детски градини
Каталог на здравни видеофилми за ученици
Схема за анализ на здравословното състояние на децата
Схема за анализ на здравословното състояние на учениците

Национални програми

Заявление за участие в национален конкурс на тема: „В подкрепа на детската безопасност”
Формуляр за участие в национален конкурс за детска рисунка, фотография/фотоколаж на тема: „Победи опасността!”
Регламент за провеждане на национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж
Регламент за провеждане на Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива/програма/проект в подкрепа на детската безопасност
Приложение по темите на конкурса "Наръчник за детска безопасност"

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002