Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве"

Лабораторни изследвания. Води

Такси, събирани от Регионална здравна инспекция-Шумен за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

Препратки:
фактори на жизнената среда
Физични и химични фактори
Храни
Козметични продукти
Води

Води за питейно - битови цели, минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, води от плувни басейни.

Дейност Такса
1 Активна реакция (рН на води) 3,00
2 Определяне на алуминий във води 16,00
3 Амониеви йони с реактив на Неслер на води 4,00
4 Определяне на арсен във води 7,00
5 Определяне на бор във води 9,00
6 Вкус и мирис на води 3,00
7 Електропроводимост на води 10,00
8 Определяне на калций във води 3,00
9 Определяне на магнезий във води 2,00
10 Мътност на води 4,00
11 Определяне на нитрати във води 4,00
12 Определяне на нитрити във води 4,00
13 Обща твърдост 4,00
14 Остатъчен хлор във води 3,00
15 Перманганатна окисляемост 4,00
16 Определяне на сулфати във води 5,00
17 Определяне на флуориди във води 10,00
18 Определяне на фосфати във води 5,00
19 Определяне на хлориди във води 5,00
20 Определяне на общ хром във води 3,00
21 Цвят на води 7,00
22 Общо количество окисляеми от йода серни съединения минерални води 13,00
23 Определяне съдържанието на неразтворени вещества във води 14,00
24 Свободен въглероден диоксид в минерални води 5,00
25 Сух остатък във води 4,00
26 Карбонатна алкалност на води 8,00
27 Фотометрично определяне на сулфати във води - експресен метод 7,00
28 Фотометрично определяне на хром във води 6,00
29 Фотометрично определяне на цинк във води 11,00
30 Фотометрично определяне на флуориди във води 6,00
31 Фотометрично определяне на амоняк във води 3,00
32 Фотометрично определяне на желязо във води 3,00
33 Фотометрично определяне на мед във води 4,00
34 Фотометрично определяне на нитрати във води 5,00
35 Фотометрично определяне на мътност във води 4,00
36 Фотометрично определяне на бор във води 11,00
37 Фотометрично определяне на манган във води 4,00
38 Фотометрично определяне на арсен във води 18,00
39 Фотометрично определяне на фосфати във води 4,00
40 Фотометрично определяне на цианиди във води 8,00
41 Фотометрично определяне на алуминий във води 9,00
42 Приготвяне на 100 мл 1-% разтвор на О-толуидин за определяне съдържанието на остатъчен хлор във води 4,00
43 Колиформи и E. coli в питейни води 27,00
44 Колиформи и E. coli в бутилирани води 11,00
45 Псевдомонас аеругиноза в питейни и бутилирани води с мембранна филтрация 21,00
46 Качество на водата - Clostridium perfringens 22,00
47 Качество на водата - брой колонии при 22 и 37 градуса 9,00
48 Качество на водата ? ентерококи/ фекални стрептококи с мембранна филтрация 24,00
49 Качество на водата ? Колиформи и E. Coli с мембранна филтрация 25,00
50 Колиформи и фекални колиформи в повърхностни води 29,00
51 Фекални стрептококи в повърхностни води 25,00
52 Микробно число в плувни басейни 6,00
53 Ешерихия коли и общ коли титър в плувни басейни 14,00
54 Ентерококов титър в плувни басейни 23,00
55 Стафилококов титър в плувни басейни 24,00

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 81/2012 г.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002