Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве"

Контрол върху факторите на жизнената среда. Информация за качествата на питейната вода. Начало.


Регионална здравна инспекция гр. Шумен извършва пробонабиране и анализ на питейната вода, подавана за водоснабдяване на населението на област Шумен от пунктове и с честота, съгласно мониторинговата програма, разработвана ежегодно съвместно с „В и К – Шумен” ООД.

Централното водоснабдяване на 150 населени места от област Шумен се осъществява от 239 водоизточника, от които 1 повърхностен (язовир „Тича“) и 238 подземни. Обособени са 97 зони на водоснабдяване, всяка от които е географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници.

Пробонабирането се извършва от 318 пункта, разположени в различни части на населените места в област Шумен. Съгласно чл. 8 от Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели органите на държавен здравен контрол проверяват чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите за качество и честота определени в приложенията на Наредбата.

Постоянният мониторинг обхваща следните показатели: цвят, мирис, вкус, мътност, активна реакция, амониев йон, нитрити, нитрати, манган, остатъчен свободен хлор, електропроводимост, ешерихия коли и колиформи.

Периодичният мониторинг обхваща следните групи показатели: физикохимични, микробиологични и радиологични, които се прецизират за всяка конкретна зона на водоснабдяване на база резултатите от предходни изследвания.

Четири пъти годишно се изследва и водата от регистрираните 11 местни водоизточници (чешми) в землището на гр. Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002