Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве"

Лабораторни изследвания

Такси, събирани от Регионална здравна инспекция-Шумен за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

Препратки:
фактори на жизнената среда
Физични и химични фактори
Храни
Козметични продукти
Води

Физични фактори на жизнената среда - шум, осветление и микроклимат

Дейност Такса
1 Измерване на постоянен шум, за 1 т 7,00
2 Измерване на непостоянен шум, за 1 точка 7,00
3 Измерване на изкуств осветление, за 1 тока 7,00
4 Измерване и изчисляване на микроклимат с електрона апаратура, за 1 точка 17,00
5 Измерване и изчисляване на постоянен и непостоянен шум, за 1 работно място 32,00

Химични агенти и прахови частици във въздуха на работната среда

ДейностТакса
1Масова концентрация на прах, за 1 проба46,00
2Алуминиеви аерозоли17,00
3Железни аерозоли14,00
4Манганови аерозоли18,00
5Изследване с индикаторна тръбичка за азотен диокисид, за 1 работно място67,00
6Изследване с индикаторна тръбичка за азотен оксид, за 1 работно място67,00
7Октан (линейно-колориметричен метод), за 1 работно място48,00
8Изследване с индикаторна тръбичка за амоняк, за 1 работно място66,00
9Изследване с индикаторна тръбичка за анилин, за 1 работно място66,00
10Изследване с индикаторна тръбичка за ацетилен, за 1 работно място67,00
11Изследване с индикаторна тръбичка за ацеталдехид, за 1 р място25,00
12Изследване с индикаторна тръбичка за ацеталдехид, за 1 работно място67,00
13Изследване с индикаторна тръбичка за ацетати, за 1 работно място67,00
14Изследване с индикаторна тръбичка за бензин, за 1 работно място83,00
15Изследване с индикаторна тръбичка за бензинови въглеводороди, за 1 работно място86,00
16Изследване с индикаторна тръбичка за бензен, за 1 работно място66,00
17Изследване с индикаторна тръбичка за бутанол, за 1 работно място117,00
18Изследване с индикаторна тръбичка за винилхлорид, за 1 работно място120,00
19Изследване с индикаторна тръбичка за въглероден диоксид, за 1 работно място66,00
20Изследване с индикаторна тръбичка за въглероден оксид, за 1 работно място71,00
21Изследване с индикаторна тръбичка за диетилов етер, за 1 работно място67,00
22Изследване с индикаторна тръбичка за етанол, за 1 работно място117,00
23Изследване с индикаторна тръбичка за ксилен, за 1 работно място67,00
24Изследване с индикаторна тръбичка за метанол, за 1 работно място117,00
25Изследване с индикаторна тръбичка за минерален терпентин, за 1 работно място67,00
26Изследване с индикаторна тръбичка за мравчена киселина, за 1 работно място66,00
27Изследване с индикаторна тръбичка за оцетна киселина, за 1 работно място66,00
28Изследване с индикаторна тръбичка за перхлоретилен, за 1 работно място55,00
29Изследване с индикаторна тръбичка за пропан-бутан, за 1 работно място67,00
30Изследване с индикаторна тръбичка за пропанол, за 1 работно място117,00
31Изследване с индикаторна тръбичка за серен диоксид, за 1 работно място66,00
32Изследване с индикаторна тръбичка за сероводород, за 1 работно място66,00
33Изследване с индикаторна тръбичка за стирен, за 1 работно място66,00
34Изследване с индикаторна тръбичка за стирен, за 1 работно място67,00
35Изследване с индикаторна тръбичка за трихлоретилен, за 1 работно място120,00
36Изследване с индикаторна тръбичка за фенол, за 1 работно място67,00
37Изследване с индикаторна тръбичка за флуороводород, за 1 работно място25,00
38Изследване с индикаторна тръбичка за формалдехид, за 1 работно място166,00
39Изследване с индикаторна тръбичка за формалдехид, за 1 работно място66,00
40Изследване с индикатрна тръбичка за хлороводород, за 1 работно място120,00
41Изследване с индикаторна тръбичка за циановодород, за 1 работно място141,00

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 81/2012 г.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002