Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Отдел "Медицински изследвания". Серологични изследвания

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 38/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2012 г.

Дейност Такса
1 Антистрептолизин О-латекс, за 1 серийно разреждане 4,00
2 Ревматоиден фактор – латекс, за 1 серийно разреждане 4,00
3 Vi хемаглутинация за серологично доказване на коремен тиф 6,00
4 Видал за серологично доказване на коремен тиф 14,00
5 Видал за серологично доказване на листерия 20,00
6 Аглутинационна реакция с бенгалско розово за серологично доказване на бруцелоза 4,00
7 Вземане на венозна кръв 3,00
8 Доказване на ХИВ по ELISA 14,00
9 Доказване на HBsAg по ELISA 16,00
10 Доказване на anti-HCV по ELISA 16,00
11 Серологична диагностика на инфекциозна мононуклеоза по реакция Paul-Bunel 6,00
12 Доказване на трепонема-антитела с ТРНА 5,00
13 Доказване на антитела IgM/IgG против Сифилис по ELISA 14,00
14 Серумна проба за лаймска болест по- ELISA 33,00
15 Изследване на HIV антитела- бърз тест 5,00

Забележка: При нужда от допълнително тестване на изследваните материали се доплаща по посочените в ДВ цени за извършените услуги.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002