Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Отдел "Медицински изследвания". Паразитологични изследвания

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 38/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2012 г.

Дейност Такса
1 Вземане на венозна кръв 3,00
2 Имунологично изследване за токсоплазмоза - РПХА 6,00
3 Имунологично изследване за Echinococus granulosus по ELISA ( IgG ) 19,00
4 Имунологично изследване за трихинелоза - РПХА 6,00
5 Културелна диагностика на трихомоназа, за 1 проба 9,00
6 Културелна диагностика на амебиаза и бластоцистоза, за 1 проба 8,00
7 Морфологични изследвания за малария (  Романовски-Гимза ), за 1 проба 10,00
8 Морфологични изследвания за трихомоназа (  Романовски-Гимза ), за 1 проба 8,00
9 Морфологични изследвания за трихомоназа (  нативен препарат ), за 1 проба 4,00
10 Морфологични изследвания за ламблиоза ( нативен препарат с лугол ), за 1 проба 4,00
11 Морфологични изследвания за амебиаза ( нативен препарат с физ. р-р ), за 1 проба 4,00
12 Морфологични изследвания за амебиаза ( нативен препарат с лугол ), за 1 проба 4,00
13 Морфологично изследване за чревни хелминтози-седиментация 4,00
14 Морфологично изследване за чревни хелминтози-флотация по Фюлеборн 4,00
15 Морфологично изследване за ентеробиоза (  скоч-лента ) 3,00
16 Вземане на перианален секрет за паразитологично изследване 2,00
17 Паразитологични изследвания – компресивна трихинелоскопия 6,00

Забележка: При нужда от допълнително тестване на изследваните материали се доплаща по посочените в ДВ цени за извършените услуги.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002