Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Информация за Коронавирус

Във връзка с въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID- 19, консултации и отговори на въпроси на граждани, включително по здравословни проблеми, жалби и оплаквания, административни процедури и други може да получите на телефони:

- в Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Шумен: 054/800 719, 054/ 800 722 и 0895 721057 в работните дни от седмицата от 8.30 до 17.00 часа;

- в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – Шумен – 054/ 850085, 054/ 850070, 0885 695322

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЯНА НА ДАННИ В НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА МОДУЛ е-ИМУНИЗАЦИЯ

Във връзка с множество грешки от потребители в регистър/модул е-Имунизации, и последвалата необходимост от корекции или анулиране на е-документи за поставени дози в модул е-Имунизация като част от Националната здравно-информационна система (НЗИС), Министерство на здравеопазването разработи Процедура за промени на данни и записи в НЗИС.

Заявяването на необходимостта от промени на данните в НЗИС се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандартна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС - модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларации, в зависимост от необходимата промяна.

1. Процедура за промени на данни и записи в НЗИС.

2. Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация.

3. Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС – при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи).

4. Приложение № 2. ЛЗ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС – при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи (записи).

5. Приложение № 3. РЗИ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин.

6. Приложение № 4. РЗИ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин.

ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС

1. Дефиниция за случай на нов Коронавирус 2019-nСоV.

2. Основни данни, които се докладват за всеки случай на 2019-nсоv до 24 часа от откриването му.

3. Препоръки за лица, пътуващи до Китай и пристигащи от Китай във връзка със създадената епидемична ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов Коронавирус.

4. Препоръки за медицинския персонал във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов Коронавирус.

5. Въпроси и отговори относно новия Коронавирус.

6. Как да предпазим себе си и околните.

7. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условия на епидемично разпространение на COVID-19.

8. Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19.

9. Инструкции с цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите в обекти с обществено предназначение.

10. Пакет за комуникация на риска от COVID-19 за здравни заведения.

Информация за коронавирус COVID-19 (за граждани и медицински специалисти) от сайта на Министерство на здравеопазването

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на село изгрев, община Венец, област Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003