Поредната проба за банер

Медицински университети в Р България

Кратка ретроспекция

Медицински университет – София

София 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” №15; тел.: (02) 952 62 60
http://mu-sofia.bg

Медицинският университет в София е най-старата институция за висше медицинско образование в България. Oснован е с декрет през 1917 г. като Факултет по медицина към Софийския университет. Днес Медицинският университет - София е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа, и се състои от следните организационни структури:

Факултети:

Медицински факултет

Адрес: София 1431, ул. “Здраве” №2; тел.: (02) 952-1046, 952-0522

www.medfac.acad.bg

Стоматологичен факултет

Адрес: София 1431, ул. “Георги Софийски” №1, тел.: (02) 952-0559, 51 691 /централа/

http://www.stomfac.org/

Фармацевтичен факултет

Адрес: София 1000, ул. “Дунав” №2; тел.: (02) 988-3142, 987-9874

http://www.pharmfac.acad.bg/

Факултет по обществено здраве

Адрес: София 1000, ул. “Бяло море” №8; тел.: (02) 946 1976

Колежи:

От учебната 1997/98 г. в структурата на МУ–София са включени следните медицински колежи:

Медицински колеж – София

Адрес: София 1606, ул. “Йорданка Филаретова” № 3; (02) 915-4646, (02) 915-4625

Специалности:

медицинска сестра; акушерка; рентгенов лаборант; медицински лаборант; фелдшер; помощник-фармацевт; социален работник; зъботехник; рехабилитатор; санитарен инспектор; масажист (прием за лица с увредено зрение).

Медицински колеж – Благоевград

Адрес: Благоевград 2700, ул. “Братя Миладинови” №21, тел.: (073) 83 35 23, (073) 88 52 79

Специалности:

медицинска сестра; социален работник.

Медицински колеж – Враца

Адрес: Враца 3000, Ученически комплекс – Корпус 1, тел.: (092) 66 01 56, (092) 64 51 76

Специалности:

медицинска сестра; акушерка.

Медицински университет – Варна

централа – (052) 65 00 24, (052) 65 00 61, факс – (052) 65 00 19 тел.: (02) 952 62 60
e-Mail:uni@mu-varna.bg http://www.mu-varna.bg/ 

Медицинският университет в град Варна е основен и единствен крупен учебен, научен и лечебен център за висше образование и следдипломно обучение по медицина и стопанско управление (здравен мениджмънт) в Североизточна България и региона на Черноморието. В структурата на МУ–Варна са следните факултети и колежи:

Факултети:

Факултет по медицина

Адрес: Варна 9002, МУ, ул. “Марин Дринов” №55; телефон – (052) 65 00 51, (052)61 58 80

Факултет по обществено здравеопазване

Адрес: Варна 9002, МУ, ул. “Марин Дринов” №55; телефон – (052) 65 00 94, (052) 65 00 87

Факултет по дентална медицина

Адрес: Варна 9002, МУ, ул. “Марин Дринов” №55; телефон – (052) 65 00 61вътр. 275

Колежи:

Медицински колеж – Варна

Адрес: Варна 9000, ул. “Цар Освободител” №76В; тел.: (052) 634-128

Специалности:

медицинска сестра; акушерка; помощник-фармацевт; рентгенов лаборант; рехабилитатор; зъботехник; медицински лаборант; здравент инспектор; социални дейности.

Висш медицински институт – Плевен

Адрес: Плевен 5800, ул. “Св. Климент Охридски” №1; тел.: (064) 801-603 тел.: (02) 952 62 60
http://www.mu-pleven.bg/

Висшият медицински институт в Плевен е едно от петте висши медицински училища в България, основано през 1974 година на базата на бившата окръжна болница, създадена през 1865 година. В структурата на ВМИ–Плевен се включват медицинските колежи в градовете:

Колежи:

Медицински колеж – Плевен

Адрес: Плевен 5800, бул. “Русе” №38; тел.: (064) 801-319, (064) 884-142

Е-mail: medcollege-pl@mu-pleven.bg

http://www.mu-pleven.bg/medcollege/index.htm

Специалности:

медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор; медицински лаборант; социален работник; рентгенов лаборант.

Медицински факултет при тракийски университет – Стара Загора

Адрес: Стара Загоа 6000, ул. “Армей №11; тел.: (042) 600-705
http://www.uni-sz.bg/

Медицинкият факлтет е разкрит като Висш мецински институт з подготовка на висши кадри по специалността “медицина” в рмите на Медицинска академия, с решение на Министеския съвет от 08.04.1982 г. ао самостоятелно висше учебно заведние съществува до 1995 г., когато влиза в структурата на новосъздадения Такийск университет.

· Медицина - професиоална калификация “екар”. Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 31.07.1997 година.

· Специална педагогика – Ръководител-специалност: доц. д-р Веска Шошева Адрес: Стара Загора 6010, ул. “Атанас Илиев” №9; тел.: (042) 4-00-46

· Социални дейности - Специалността е разкрита с решение на Акредитационния съвет към НАОА от 2001г.

Колежи:

Медицински колеж – Стара Загора

Адрес: Стара Загора 6000 ул. “Армеска” №11; тел.: (042) 601-721; 600-755

http://www.uni-sz.bg/mksz/index.html

Специалности:

медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор.

Висш медицински институт – Пловдив

Адрес: Пловдив 4000, ул. “Васил Априлов” №15А, тел.: (032) 443-839; 445-923
http://meduniversity-plovdiv.bg/

Създаден през 1945 год. МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ - гр. ПЛОВДИВ е държавно висше медицинско училище, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация. Обучава студенти по Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и помощни медицински специалисти. Осигурява следдипломно обучение на докторанти и специализанти.

Разкрити са всички фундаментални и клинични катедри, според съвременните световни стандарти на висшето медицинско образование. Клиничното обучение се осъществява на база Университетска болница Св. Георги - най-голямата в страната болнична база, оборудвана с най-модерна апаратура и техника за диагностика, лечение, научно-изследователска дейност и за обучение на студенти.

Медицински колеж – Пловдив

Адрес: Пловдив 4004, ул. “Братя Бъкстон” №120, тел.: (032) 692-347, (032) 693-705

http://medcollege-plovdiv.org/index.php?lang_id=1

Медицинският колеж отваря врати през 1942 година, когато се открива второто в България към Първостепенна държавна болница, училище за милосърдни сестри “Княгиня Мария Луиза”. В колежа са разкрити следните

Специалности:

медицинска сестра; акушерка; помощник-фармацевт; рентгенов лаборант; медицински лаборант; рехабилитатор; зъботехник; санитарен инспектор.

Медицински колеж към университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

Адрес: Бургас 8000, бул. “Стефан Стамболов” №69; тел.: (056) 860-041, (056) 880 249
www.btu.bg/

Медицинският колеж е създаден с решение на Министерството на народното здраве през учебната 1950/1951 година като здравно училище за медицински сестри. От учебната 1997/1998 г. с ПМС №16/20.01.1997 г. на Министерския съвет на Република България учебното заведение функционира като Медицински колеж и е едно от основните структурни звена в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас. Той е единственото по рода си учебно заведение на територията на Бургаска област, подготвящо медицински специалисти за осъществяване на висококвалифицирани здравни и медико-социални грижи. В Медицински колеж - Бургас се извършва обучение по следните

Специалности:

медицинска сестра; рехабилитатор; помощник фармацевт; фелдшери (за чуждестранни граждани).

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001