Поредната проба за банер

МКБ-10, част 1. Увод

Международната класификация на болестите, Десета ревизия бе въведена в Р България на 01.01.2005 год.

Препратки:
МКБ - Х, томове от 1 до 3. Тризначни и четиризначни рубрики; общо
Указания от НСИ и НЦЗИ за прилагане на МКБ - Х
On-line консултация по МКБ-Х ревизия
Материали за самообучение

Класифицирането на болестите e система от рубрики (групи), в които конкретните нозологични единици са включени в съответствие с приетите критерии. Целта на Международната класификация на болестите (МКБ) е да се създадат условия за систематизирана регистрация, анализ, интерпретация и сравнение на данните за смъртността и заболеваемостта, получени в различни страни или региони и през различно време. Международната класификация на болестите се използва за преобразуването на словесната формулировка на диагнозата на болестите и другите проблеми, свързани със здравето, в буквено-цифрови кодове, които създават удобство при съхраняване, извличане и анализиране на данните.

Международната класификация на болестите може да се използва за класифициране на болестите и на другите проблеми, свързани със здравето, регистрирани в различна по вид документация относно здравето и естественото движение на населението. Първоначално тя се е използвала за класифициране на причините, довели до смърт, посочени в смъртния акт. По-късно нейните рамки са разширени, за да се включат диагнозите, необходими за статистиката на заболеваемостта и други видове информация за здравето.

Първите опити за класифициране на болестите започват от XVII век в Англия във връзка с проучвания на смъртността при децата. През XVIII и XIX век опитите продължават и в други страни (САЩ, Франция, Канада, Германия и др.), и се разработват списъци на причините за смърт. За пръв път през 1900 г. е приета Международна класификация на причините за смърт и е препоръчано тя да се ревизира през 10 години. Работата по Класификацията продължава, нейният обхват се разширява и тя започва да се използва и при проучванията на заболеваемостта. Активно се включват експерти от по-голям брой страни. В периода до 1938 г. са направени 5 ревизии на Класификацията, приети от Международния статистически институт и Организацията по здравеопазване към Обществото на народите. В шестата ревизия, приета на Световната асамблея по здравеопазване (след създаването на СЗО на 7 април 1948 г.), се препоръчва образец на международно медицинско сви­де­телство за причината за смърт, което се въвежда поетапно във всички страни-членки на СЗО. Следват 7-ма (от 1955 г.) и 8-ма (1965 г.) ревизия на Класификацията.

Деветата ревизия на МКБ, която и в момента се използва в България, е приета през 1975 г., а у нас е въведена от 1980 г.

Десетата ревизия на МКБ е приета на 43-ата сесия на Световната асамблея по здравеопазване, влиза в сила от 1993 г. и е внедрена в повечето страни в европейския регион и в света.

Главното нововъведение в Десетата ревизия е използването на азбучно­цифрова система на кодиране, предполагаща наличието в четиризначната рубрика на една буква, след която има три цифри. Тази система позволява да се увеличат повече от два пъти (в сравнение с Деветата ревизия) размерите на структурата за кодиране. Сегашният вариант на ревизията съдържа около 11 000 рубрики.

Деветата ревизия съдържаше 17 класа и 2 допълнителни класификации, а десетата – 21 класа. Наименованията на някои класове са променени, за да може съдържанието им да бъде означено по-точно.

Въвеждането на новата Класификация е част от процеса на хармонизиране със статистическата информа­ция в страните-членки на Европейския съюз. Въвеждането й в страните от европейския регион се подкрепя и от Евростат с оглед на осигуряването на сравнимост на данните между страните от ЕС.

МКБ се превърна в стандартна международна диагностична класификация за всички общи епидемиологични цели, както и за много други цели, свързани с управлението на здравеопазването. Те включват:

-анализ на общата ситуация, свързана със здравето;

-характеристика на здравето на отделни групи от населението (напр. по пол, възраст, социална група, местоживеене и др.),

-наблюдаване на динамиката в честотата и разпространението на болестите и на други проблеми, свързани със здравето, в тяхната взаимовръзка с различните фактори, влияещи на отделните лица.

Подготовката за въвеждането на Х ревизия на МКБ в България започна през 2000 г. със съвместните усилия на държавните инститции, имщи пряко отношение към проблема – Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния статистически институт и НЗОК.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002