Поредната проба за банер

Метрология в здравеопазването, част 2

Методично указание за осъществяване на метрологичната дейност в системата на здравеопазването

ЗАПОВЕД № РД 09-17

от 23.01.2002 г.

На основание чл.6 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването и във връзка с чл.15 от Закона за измерванията

НАРЕЖДАМ:

1. Утвърждавам Методично указание за осъществяване на метрологичната дейност в системата на здравеопазването.

2. Методичното указание да бъде доведено до знанието на директорите на районните центрове по здравеопазване и ръководителите на здравните и лечебни заведения.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на доц. Д-р Петър Тенчев, заместник-министър на здравеопазването.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

МИНИСТЪР:

Доц. Божидар Финков

РАЗДЕЛ I

Общи положения

1. С това указание се определя реда за осъществяване на метрологичното осигуряване на здравеопазването.

2. Дейностите по осигуряването на единството, проследимостта и точността на измерванията в здравеопазването и управлението и контрола на метрологичното осигуряване на медицинската апаратура с измервателни функции се осъществяват от метролога към Министерство на здравеопазването, метролозите към Районните центрове по здравеопазване и метролозите в съответните здравни и лечебни заведения.

3. Ръководството на министерството и ръководителите на здравните и лечебни заведения организират дейностите по метрологичното осигуряване на здравеопазването и отговарят за тяхното изпълнение, като спазват методическите указания дадени от Държавната агенция по стандартизация и метрология.

4. Всички лица, осъществяващи метрологични функции в системата на здравеопазването трябва да оказват съдействие на служителите на Държавната агенция по стандартизация и метрология при изпълнение на служебните им задължения.

РАЗДЕЛ II

Функции и методическа подчиненост на лицата, осъществяващи метрологичната дейност в системата на здравеопазването

5. Метрологът към Министерство на здравеопазването изпълнява своите функции като спазва указанията дадени от Държавната агенция по стандартизация и метрология.

6. Административна и методическа подчиненост на метролозите в системата на здравеопазването.

6.1.Метролозите към съответния районен център по здравеопазване се определят от директора на центъра.

6.2.Метролозите към съответното здравно или лечебно заведение се определят от ръководителя му.

6.3.Метролозите към съответните районни центрове по здравеопазване, здравни и лечебни заведения изпълняват своите функции като спазват указанията дадени от регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология.

6.4.Метролозите към Районните центрове по здравеопазване и метролозите към съответните здравни и лечебни заведения в звената по Приложението са методически подчинени на метролога в Министерство на здравеопазването.

6.5.Метролозите към съответните здравни и лечебни заведения извън Приложението са методически подчинени на метролозите в Районните центрове по здравеопазване.

7. Метрологът в Министерството на здравеопазването:

7.1ръководи, координира и контролира метрологичното осигуряване на здравеопазването;

7.2.анализира състоянието на метрологичното осигуряване на здравеопазването и предлага мерки за отстраняване на причините за нарушаването на единството, проследимостта и точността на измерванията в областта на здравеопазването;

7.3.разработва и предлага проекти на нормативни актове, както и на дминистративни актове, свързани с метрологичното осигуряване на здравеопазването;

7.4.осъществява методическо ръководство по въпросите, свързани с осигуряването на единството, проследимостта и точността на измерванията в областта на здравеопазването;

7.5.изготвя становища по законопроекти и проекти на нормативни актове в областта на метрологията, разработени от други централни органи на изпълнителната власт;

7.6.участва в подготовката за акредитацията на лабораториите, извършващи количествени оценки на качествени показатели в областта на здравеопазването, в съответствие с националните нормативни актове и съвместно с Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация";

7.7.планира и ръководи подготовката и усъвршенстването на кадрите по метрология в системата на здравеопазването;

7.8.координира дейността на министерството в областта на метрологията с дейността на другите министерства и ведомства, с Държавната агенция по стандартизация и метрология и Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация";

7.9.представя Министерството на здравеопазването по въпросите на метрологичното осигуряване пред националните и международни органи по метрология;

7.10.участва в работата на Държавната агенция по стандартизация и метрология и нейните структури по всички проблеми, свързани с метрологичното осигуряване на здравеопазването;

7.11.участва в извършването на метрологичен надзор съместно с Държавната я по стандартизация и метрология.

8. Метрологьт към съответния Районен център по здравеопазване:

8.1.ръководи, координира и контролира дейността на метролозите в здравните и лечебни заведения на територията на съответния Районен център по дравеопазване;

8.2.дава методическ указания във връзка с из на задачите по метрологичното осигуряване на здравеопзването;

8.3. състоянието на метрологичнто сигряване взема мерки за неговото подобряване;

8.4.раработва и представя на метролога в Министерството на здравеопазването и на регионали отдели на Държавната агенця по стандартизаця и метрология информационни матерали по метрологичото осиуряване;

8.5.осъществява контрол върху съставянето, съгласуаето и изпълнението на аленданите графици за периодичната метрологична проверка на медицинската апаратура с измервателни функции;

8.6.контролира спазваето на норматвните актове и техническите окумент по проблеите на метролгичното осигуряване;

8.9.осъществява контрол върху използването и отчетността на медицинската апаратура с измервателни функции;

8.10.организира повишаването на квалификацията на специалистите в областта на метрологичното осигуряване;

9. Метрологьт към съответните здравни и лечебни заведения:

9.1.води оперативна отчетност и картотека на медицинските апарати с змервателни функции, използвани в съответното заведение;

9.2.съставя календарните графици за периодичната метрологична проверка на медицинската апаратура с измервателни функции, съгласува ги с регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология и осигурява изпълнението им;

9.3.представя на регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология медицинската апаратура с измервателни функции, подлежаща на периодична метрологична проверка и оказва пълно съдействие и помощ при извършване на проверката;

9.4.контролира правилното използване на медицинската апаратура с измервателни функции и спазването на нормативните актове и техническите документи;

9.5.организира извършването на ремонта на медицинската апаратура с измервателни функции в съответното заведение;

9.6.участва в курсове за обучение и повишаване квалификацията на специалистите в областта на метрологията, организирани от Министерството на здравеопазването и от Държавната агенция по стандартизация и метрология;

9.7.представя на метролозите в Районните центрове по здравеопазване и на регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология материали за метрологичното осигуряване в съответното заведение.

Приложение към т. 6.4

СПИСЪК

на здравните и лечебни заведения, в които лицата осъществяващи метрологични функции са методически подчинени на метролога в Министерство на здравеопазването

1. Многопрофилна болница за активно лечение "Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София.

2. Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, гр. София.

3. Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на опорно-двигателния апарат ЕАД, гр. София.

4. Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина ЕАД, гр. София.

5. Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София

6. Национална специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания ЕАД, гр. София.

7. Национална специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, гр. София.

8. Национална специализирана болница по физикално лечение и рехабилитация ЕАД, гр. София

9. Изпълнителна агенция по лекарствата.

10. Национален център по заразни и паразитни болести.

11. Национален център по радиобиология и радиационна защита.

12. Национален център по хематология и трансфузиология.

13. Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене.

14. Многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАД, гр. София.

15. Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" ЕАД, гр. София.

16. Специализирана болница за активно лечение "Света Екатерина" ЕАД, гр. София.

17. Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Иван Рилски" ЕАД, гр. София.

18. Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Майчин дом" ЕАД, гр. София.

19. Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Свети Наум" ЕАД, гр. София.

20. Многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна" ЕАД, гр. София.

21. Специализирана болница за активно лечение по ортопедия ЕАД, гр. София.

22. Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология "Акад. Иван Пенчев" ЕАД, гр. София.

23. Специализирана болница за активно лечение по детски болести ЕАД, гр. София.

24. Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести "Света София" ЕАД, гр. София.

25. Специализирана болница за активно лечение на деца с онкологични заболявания ЕООД, гр. София.

26. Специализирана болница за активно лечение по личево-челюстна хирургия ЕООД, гр. София.

27. Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив.

28. Многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД, гр. Варна.

29. Многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора ЕАД, гр. Стара Загора.

30. Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен ЕАД, гр. Плевен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001