Поредната проба за банер

ТЕЛК

Информация за освидетелстване от ТЕЛК

  препратки:
  Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)
  ТЕЛК - Шумен. Списък на членовете на Първи състав
  Лекарски консултативни комисии

Образци на документи, необходими за освидетелстване в ТЕЛК

  Образци на документи:
образец. Заявление-декларация за представяне на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
  други документи:
образец. Медицинско удостоверение по отношение възможността за явяване пред разследващите органи и органите на съдебната власт
Заповед РД09-465/27.07.2010 год. за утвърждаване на образец на Медицинско удостоверение относно възможността на лицето за явяване пред разследващите органи и/или пред органите на съдебната власт.
Методично указание относно: Реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособлеления и съоръжения.

Териториални експертни лекарски комисии в област Шумен

Наименование Адрес Председател Телефони
ТЕЛК- Шумен Първи състав при "Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" АД. гр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63 д-р Валентина Димитрова Манолова 054/855 755, вътр. 243 0882 505388
e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН

Пациентите от област Шумен се освидетелстват от:

- ТЕЛК - Шумен - Първи състав към „МБАЛ - Шумен” АД, заседаващ на адреса на дейност на лечебното заведение: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63;

Считано от 01.10.2021 г. със Заповед на Директора на РЗИ-Шумен, съгласувано с Министъра на здравеопазването, е закрита Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) Шумен – Втори състав към "Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен" АД („МБАЛ – ШУМЕН“ АД), заседаващ на адреса на лечебното заведение в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев“ №22.

Със Заповедта на Изпълнителния директор на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД е възложено да създаде необходимата организация за осигуряване на оптимален достъп на населението на територията на област Шумен до медицинска експертиза по повод освидетелстване/преосвидетелстване на лица с трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане /ТНР/ВСУ/ и временна неработоспособност /ВНР/.

Реда за подаването на документи по повод освидетелстване/преосвидетелстване на лица с трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане и временна неработоспособност не се променя.

След 01.11.2021 г. дейностите по медицинската експертиза по повод освидетелстване/преосвидетелстване на лица с трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане /ТНР/ВСУ/ и временна неработоспособност /ВНР/ за всички жители на област Шумен ще се осъществяват от Териториална експертна лекарска комисия Шумен – Първи състав към "Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен" АД, заседаващ на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63.

За освидетелстване от ТЕЛК се подава лично, чрез законен представител или чрез лицензиран пощенски оператор в Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) заявление - декларация по образец, съгласно приложение №11 от ПУОРОМЕРКМЕ, към която се прилага:

- медицинско направление от личен лекар/протокол на ЛКК, когато има предхождаща временна неработоспособност;

- медицинска документация/епикризи от болнично лечение, етапна епикриза, консултативни прегледи от специалисти, изследвания, доказваща здравословното състояние.

Освидетелстването и преосвидетелстване на лицата се извършва от ТЕЛК по района на постоянния им адрес/по лична карта/ или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията в РКМЕ.

Лицата, които получават пенсия се явяват за редовно преосвидетелстване след служебно повикване.

Имформираме заинтересованите лица за необходимостта от подаване на заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК в случаите по § 20 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Необходимо е лицата/техни упълномощени представители да подадат заявление-декларация в РКМЕ-Шумен. Служебно на лицата с увреждания няма да им бъде насрочена дата за явяване пред ТЕЛК.

01.01.2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

НОВО - 09.04.2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002