Поредната проба за банер

Публични покани

Текущи публични покани

  • Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване – многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина
  • Уникален номер в регистъра на ОП 9035853
  • Дата на публикуване: 11.11.2014 година
  Документация:
Заповед № РД-515/11.11.2014 год.за провеждане на процедура по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки
Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване – многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина”
Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД - 515/ 11.11.2014 г.,за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура чрез публична покана с предмет: “Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване – многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина”. 25.11.2014
Решение №537/21.11.2014 год. във връзка с проведена процедура за обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване – многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина”. 25.11.2014
Договор за доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на един брой многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина.
  • Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция – Шумен
  • Автомобилът и оборудването да отговарят на изискванията по приложената техническа спецификация.
  • Уникален номер в регистъра на ОП 9035739
  • Дата на публикуване: 07.11.2014 година
  Документация:
Заповед № РД-506/07.11.2014 год. за откриване на процедура чрез публична покана
образец 1 Техническа оферта за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет “Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция - Шумен
образец 2 Ценово предложение за “Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция – Шумен“
образец 3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
образец 4 Декларация
образец 5 Декларация на подизпълнителя
образец 6 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора
образец 7 Договор на основание чл. 101е, ал1 от ЗОП и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
образец 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Приложение № 1 Технически спецификации
Приложение №2 Указания към участниците
Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-506/17.11.2014 г. на Директора на РЗИ - Шумен за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция - Шумен". 21.11.2014
Решение №536/21.11.2014 год. във връзка с проведена процедура за обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция - Шумен". 25.11.2014
Договор за доставяне и гаранционно поддържане на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция - Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002