Поредната проба за банер

Антикорупция

Антикорупция. Начало.

Ръководството на РЗИ-Шумен заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение на своите служители.

Нашата политика е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията за неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение. Администрацията на РЗИ насърчава всички граждани да бъдат непримирими към корупцията, да сигнализират за случаите на корупция и активно да допринасят за повишаване на ефективността на работата на институцията.

Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корумпиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултати своевременно. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция. При доказана корупция или злоупотреба с власт ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица.

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.111, ал.4 от АПК “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

РЗИ – Шумен гарантира анонимност на гражданите.

Благодарим Ви за съдействието!

Канали за подаване на сигнали в РЗИ -Шумен

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • Три имена
  • Вашия адрес за кореспонденция
  • Телефон за контакт
  • Данни за институциите, които вече сте информирали
  • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

  Резултати от проверки по сигнали:
Отчет за изпълнение на антикорупционен план в РЗИ Шумен за 2022 год.
Отчет за изпълнение на антикорупционен план в РЗИ Шумен за 2021 год.
Отчет за изпълнение на антикорупционен план в РЗИ Шумен за 2020 год.
Отчет за изпълнение на антикорупционен план в РЗИ Шумен за 2019 год.
Отчет за изпълнение на антикорупционен план в РЗИ Шумен за 2018 год.
Отчет за изпълнение на антикорупционен план в РЗИ Шумен за 2017 год.
Годишен отчет за работата в изпълнение на дейностите по превенция и противодействие на корупцията и нарушения на Етичния кодекс на поведение на служителите на РЗИ Шумен през 2016 год.
Инструкция за подаване  и регистриране на сигнали за корупция
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция в РЗИ – Шумен
Антикорупционни правила и процедури
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в РЗИ – Шумен
Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003