Поредната проба за банер

Видове административни услуги

Списък на административните услуги в РЗИ Шумен

Заплащането на такси, за административни услуги, за което това е нормативно предвидено се извършва по един от следните начини:

  1. на ПОС терминал- в звеното за административно обслужване на РЗИ – Шумен – гр. Шумен, ет. 1, ст. 7;

  2. по банков път- Банка ОББ - клон Шумен; IBAN: BG46 UBBS 80023110735110 BIC: UBBSBGSF

  3. касово- в стая 7, ет. 1, пл. Освобождение № 1.

№ от регистъра Наименование на услугата Срок Такса
1 961 Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ при недостатъчност на регистрираните практики 7 дни няма
2 1335 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
Заличена от регистъра на административните услуги, предоставяни от РЗИ
20 дни 52 лв.за регистрация

92 лв за здравно заключение
3 1659 Издаване на удостоверени при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
Заличена от регистъра на административните услуги, предоставяни от РЗИ
10 дни

20 дни
32 лв. при промяна на обстоятелства

46 лв. при промяна на дейност

92 лв. за здравно заключение
4 465 Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Заличена от регистъра на административните услуги, предоставяни от РЗИ
7 дни няма
5 1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 15 дни 100 лв.
6 1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 7 дни няма
7 685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина 10 дни няма
8 1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина 7 дни няма
9 881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 15 дни няма
10 1337 Заличена от Регистъра на административните услуги с Решение № 704/05.10.2018 г. на МС
11 2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 1 ден няма
12 341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 1 ден няма
13 257 Заличена от Регистъра на административните услуги с Решение № 704/05.10.2018 г. на МС
14 1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 44 дни няма
15 882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение 7 дни няма
16 1660 Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност 20 дни 134 лв. за здравно заключение
17 1794 Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти 14 дни 123 лв.
18 466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 45 дни 30 лв.
19 258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 7 дни няма
20 1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина 10 дни 123 лв.
21 883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци 30 дни 43 лв.
22 259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план 14 дни 55 лв.
23 1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект 14 дни 65 лв.
24 1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация 14 дни 63 лв.
25 467 Издаване на международен сертификат за имунизация 7 дни 33 лв.
26 1796 Издаване на сертификат за имунизационно състояние 3 дни 10 лв.
27 558 Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 3 дни след изпит 259 лв. курс
19 лв. изпит
28 686 Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб Не се предлага от РЗИ Шумен
29 1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби 30 дни 125 лв.
30 1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната 1 ден 13 лв.
31 1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 14 дни 93 лв.
32 1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 28 дни 200 лв.
33 268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения Не се предлага от РЗИ Шумен
34 892 Заличена от Регистъра на административните услуги с Решение № 704/05.10.2018 г. на МС
35 2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства 14 дни 33 лв.
36 966 Заличена от Регистъра на административните услуги с Решение № 704/05.10.2018 г. на МС
37 477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ 7 дни 5 лв. по ЗЛЗ
6 лв. по ЗЗ
10 лв. по ЗЛПХМ
38 1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици 15 дни 18 лв.
39 1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка 1 ден 3 лв.
40 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) 14 дни няма
41 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) 14 дни няма
42 Определяне на заместник и подаване на уведомление за отсъствието на лицата, регистрирали се по реда на чл. 40 като индивидуална практика за първична медицинска помощ няма няма
43 2 Предоставяне на достъп до обществена информация 14 дни
44 1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързвани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга няма няма

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001