Поредната проба за банер

Заместник - директор на РЗИ - Шумен

 

тел.:

e-mail:

Правомощия на заместник - директора на РЗИ - Шумен

1.Съвместно с Директора на РЗИ участва в организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на Регионалната здравна инспекция и отговаря за нея.

2.При отсъствие на Директора се разпорежда с бюджетните средства на РЗИ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване, когато е упълномощен за това.

3.Подпомага организирането и контролирането на разработването на наименованията и броя на отделите в структурата на РЗИ.

4.Подпомага организирането и контролирането на длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, Правилника за вътрешния ред, Вътрешните правила за работна заплата, Стандартните оперативни процедури и Инструкциите за работа в РЗИ.

5.Подпомага организирането и контролирането изработването на вътрешните правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и организационното развитие на РЗИ.

6.При отсъствие на Директора осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата работещи по трудово правоотношение когато е упълномощен за това.

7.При отсъствие на Директора издава наказателни постановления в случаите предвидени в закон, когато е упълномощен за това.

8.При отсъствие на Директора издава заповеди за налагане принудителни административни мерки в случаите предвидени в закон, когато е упълномощен за това.

9.При отсъствие на Директора Разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите предвидени в закон, когато е упълномощен за това.

10.При отсъствие на Директора осъществява контрол по извършването в нормативно регламентирания срок на проверки по предложения и сигнали на граждани постъпили в инспекцията.

11.Осъществява дейността по организацията и осигуряването на здравна помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на областта.

12.Организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработване на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в областта.

13.Осъществява методично ръководство върху дейността на звеното в общинските администрации извършващо функции в сферата на здравеопазването.

14.Координира и контролира дейностите по изпълнението на национални и регионални здравни програми на територията на областта.

15.При отсъствие на директора организира и контролира медицинската експертиза на територията на областта.

16.При отсъствие на Директора насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ.

17.Организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията.

18.Организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002