Поредната проба за банер

Конкурси

Резултати от конкурси, проведени в РЗИ - Шумен

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено на 15-12-2022 09:13:19 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-85/02.12.2022 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността главен инспектор в отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

1. Людмила Петрова Андреева – 191,80 т.

2. Гинка Илиева Николова– 189,25 т.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПБПЗ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчен на 05-12-2022 14:07:33 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-85/02.12.2022 г. за провеждане на конкурса за длъжността „главен инспектор“ в отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Людмила Петрова Андреева

2. Гинка Илиева Николова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14 декември 2022 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

05.12.2022 г.

СПИСЪК
На недопуснатите кандидати за длъжността “Главен инспектор” в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве” в РЗИ - Шумен

Излъчен на 05-12-2022 14:07:33 EEST

1. Веселин Кирилов Стефанов - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление - обществено здраве, здравни грижи, биологически науки или администрация и управление, съгласно публикуваната обява.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено на 17-12-2021 15:12:04 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-67/29.11.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „началник на отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността началник на отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

1. Димитринка Динкова Борисова – 234,55 т.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено на 16-12-2021 09:11:36 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-65/29.11.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността инспектор в отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

1. Лейля Хайридин Бозова – 209,05 т.

2. Атанаска Великова Русева – 195,85 т.

3. Виолета Никитова Лукова – 180,10 т.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено на 13-12-2021 16:20:07 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-66/29.11.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира кандидатите за длъжността старши инспектор в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ” в следния ред:

1. Христина Петрова Трифонова с резултат от 228,15 точки

2. Милена Денчева Стоянова с резултат от 192,70 точки

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПБПЗ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчен на 09-12-2021 11:35:29 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-65/29.11.2021 г. за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Милена Денчева Стоянова

2. Снежана Велинова Николова

3. Лейля Хайридин Юсмен

4. Атанаска Великова Атанасова

5. Виолета Никитова Лукова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15 декември 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

09.12.2021 г.

СПИСЪК

На недопуснатите кандидати за длъжността “Инспектор” в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве” в РЗИ - Шуменв

1. Айлин Мюхтерем Шабан - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър по” или „бакалавър” в професионално направление - обществено здраве, здравни грижи, педагогика, социални дейности съгласно публикуваната обява.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ”ПБПЗ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчен на 07-12-2021 14:23:42 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-67/29.11.2021 г. за провеждане на конкурса за длъжността „Началник на отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Димитринка Динкова Борисова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17 декември 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

06.12.2021 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчен на 06-12-2021 10:22:21 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-66/29.11.2021 г. за провеждане на конкурса за длъжността „Старши инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Милена Денчева Стоянова

2. Христина Петрова Трифонова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 декември 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

06.12.2021 г.

СПИСЪК

На недопуснатите кандидати за длъжността “Старши инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен

Магдалена Георгиева Славковска - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи съгласно публикуваната обява.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено на 17-09-2021 09:42:02 EEST

Комисията назначена със заповед № РД-02-50/19.08.2021г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността инспектор в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

1. Елвира Георгиева Енева– 204,80 т.

2. Марина Сашева Димитрова– 202,55 т.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчен на 27-08-2021 16:50:11 EEST

Комисията, определена със заповед № РД-02-50/19.08.2020 г. за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Иван Петров Пенев

2. Полина Герчева Атанасова

3. Айше Исметова Махмуд

4. Ревасие Реджебова Исмаилова

5. Айджан Ирфан Али

6. Гюнел Сали Халил

7. Марина Сашева Димитрова

8. Живка Христова Петрова

9. Елвира Георгиева Енева

10. Занко Петков Велинов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14 септември 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

27.08.2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено на 19-02-2021 16:47:27 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-7/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира кандидатите за длъжността старши инспектор в отдел „ПЕК” в следния ред:

1. Янита Анастасова Спирова с резултат от 236,0 точки

2. Магдалена Георгиева Славковска с резултат от 215,95 точки

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено на 16-02-2021 11:49:05 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-6/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира за длъжността инспектор в отдел „ПЕК”:

1. Елена Георгиева Златева с резултат от 202,1 точки

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчен на 29-01-2021 09:45:42 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-6/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Елена Георгиева Златева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10 февруари 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

28.01.2021 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчен на 29-01-2021 09:42:57 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-7/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Магдалена Георгиева Славковска

2. Янита Атанасова Спирова

3. Елена Георгиева Златева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12 февруари 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

28.01.2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено на 11-12-2020 09:58:44 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-67/13.11.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Медицински дейности“ класира кандидатите за длъжността главен инспектор в дирекция „МД” в следния ред:

1. Мая Пенчева Кюркчиева с резултат от 213,6 точки

2. Виктор Кременов Калчев с резултат от 195,45 точки

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „МД” В РЗИ - ШУМЕН

Излъчено на 16-11-2020 17:15:30 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-67/13.11.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Медицински дейности“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Виктор Кременов Калчев

2. Мая Пенчева Кюркчиева

3. Руска Димова Илиева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 2 декември 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

16.11.2020 г.

СПИСЪК
На недопуснатите кандидати за длъжността “Главен инспектор” в дирекция „Медицински дейности” в РЗИ - Шумен

Излъчено на 16-11-2020 17:13:21 EETT

1. Маргаритка Станчева Петкова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление икономика съгласно публикуваната обява.

2. Стоянка Спасова Иванова - От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов и служебен стаж е видно, че кандидатът не притежава изискуемия минимален професионален опит от 2 (две) години в професионално направление „Икономика”, съгласно изискванията за заемане на длъжността, посочени в публикуваната обява

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено на 13-11-2020 12:03:33 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-58/20.10.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, д ирекция „Надзор на заразните болести“ класира кандидатите за длъжността главен експерт в отдел „ПЕК” в следния ред:

1. Георги Живков Събев с резултат от 235,25 точки

2. Ивелина Димитрова Илчева с резултат от 176,55 точки

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” в РЗИ - ШУМЕН

Излъчено на 11-11-2020 16:48:15 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-65/10.11.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Магдалена Георгиева Славковска

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25 ноември 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

11.11.2020 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” В РЗИ - ШУМЕН

Излъчено на 22-10-2020 15:28:36 EEST

Комисията, определена със заповед № РД-02-58/20.10.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Георги Живков Събев

2. Ивелина Димитрова Илчева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 4 ноември 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

22.10.2020 г.

СПИСЪК
На недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“

Излъчено на 28-08-2020 12:19:20 EEST

1. Боряна Иванова Петкова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление – информатика, информационни технологии, комуникационна и компютърна техника съгласно публикуваната обява.

СЪОБЩЕНИЕ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

Излъчено на 28-07-2020 14:40:54 EEST

Комисията назначена със заповед № РД-02-35/08.07.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира на първо място Сузана Станиславова Пенчева за длъжността старши инспектор в отдел „ДЗК” с резултат 209,25 точки.

Комисията назначена със заповед № РД-02-34/08.07.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността инспектор в отдел „ДЗК” в следния ред:

1. Росица Стайкова Делева – 203,20 т.

2. Даниела Йорданова Иванова – 169,30 т.

СПИСЪК
На допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши инспектор в отдел "ДЗК"

Излъчено на 10-07-2020 17:14:32 EEST

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Комисията, определена със заповед № РД- 02-35/08.07.2020 г. за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Сузана Станиславова Пенчева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22 юли 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова.

10.07.2020 г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността “старши инспектор” в отдел ”ДЗК”, дирекция „ОЗ” - РЗИ Шумен:

1. Иванка Тодорова Божилова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

2. Даниела Йорданова Иванова - Представените документи не удостоверяват изискващата се образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ съгласно публикуваната обява.

3. Пенка Симеонова Илиева - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

СПИСЪК
На допуснати и недопуснати кандидати за длъжността инспектор в отдел "ДЗК"

Излъчено на 10-07-2020 17:00:58 EEST

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Комисията, определена със заповед № РД- 02-34/08.07.2020 г. за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Елис Мустафова Алейдин-Ахмед

2. Симона Живкова Иванова

3. Маноела Гошева Станева

4. Росица Стайкова Делева

5. Даниела Йорданова Иванова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 23 юли 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова.

10.07.2020 г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността “инспектор” в отдел ”ДЗК”, дирекция „ОЗ” - РЗИ Шумен:

1. Йорданка Вълчева Начева - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

2. Пенка Симеонова Илиева - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено на 16-09-2019 13:54:28 EEST

Във връзка с промените в Закона за държавния служител, влизащи в сила от 01.10.2019 г. конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Лабораторни изследвания”, дирекция „Обществено здраве” – РЗИ Шумен, назначена със заповед № РД-02-86/09.09.2019 г.на директора на РЗИ Шумен на свое заседание на 16.09.2019 г. взе решение допуснатите кандидати Мирослав Петров Савчев и Любомир Евгениев Манов да се явят на тест на 20.09.2019 г. от 11 часа в сградата на РЗИ Шумен.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова.

СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено на 16-09-2019 13:53:15 EEST

Във връзка с промените в Закона за държавния служител, влизащи в сила от 01.10.2019 г. конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността старши инспектор в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция „Надзор на заразните болести” – РЗИ Шумен, назначена със заповед № РД-02-87/09.09.2019 г. на директора на РЗИ Шумен на свое заседание на 16.09.2019 г. взе решение допуснатият кандидат Христо Петров Христов да се яви на тест на 20.09.2019 г. от 9 часа в сградата на РЗИ Шумен.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Христо Петров Христов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 09 октомври 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

11.09.2019 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Емине Мехмедова Алишова От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж (Трудова книжка серия Щ № 14846 е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мирослав Петров Савчев

2. Любомир Евгениев Манов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 01 октомври 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

10.09.2019 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” - РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Женя Стоянова Стоянова От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж (Трудова книжка серия Б № 456319) е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 2 (две) години, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика.
Валя Стоянова Грешкова От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж (Трудова книжка серия В № 025649 и служебна книжка №76/19.03.2018 г.) е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 2 (две) година, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ „АПФСО” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Деян Пенчев Дечев

2. Десислава Николаева Вълчева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16 август 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

31.07.2019 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Димитрина Иванова Колева

2. Галина Иванова Ковачева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17 юли 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

24.06.2019 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ферихан Исмаилова Хюсеинова

2. Валерия Добринова Павлова

3. Деян Събков Йорданов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 23 май 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.05.2019 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Мария Валентинова Кирова Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.
Маноела Гошева Станева Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.
Александра Красенова Тодорова Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.
Димитрина Иванова Колева Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.
Калина Русева Русева Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Татяна Герчева Герчева

2. Валерия Добринова Павлова

3. Деян Събков Йорданов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 4 юни 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл. ”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.05.2019 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Маноела Гошева Станева Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по” или „бакалавър” по обществено здраве, здравни грижи, съгласно публикуваната обява.
Димитрина Иванова Колева Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по” или „бакалавър” по обществено здраве, здравни грижи, съгласно публикуваната обява.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ирина Красимирова Костова

2. Деян Събков Йорданов

3. Надежда Хубанова Маринова

4. Жанета Стоянова Рачева

5. Калина Русева Русева

6. Десислава Русева Иванова

7. Татяна Герчева Герчева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 9 април 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.03.2019 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ”МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. д-р Веселина Владимирова Железова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18 април 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.03.2019 г.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Емине Хабил Ахмедова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 февруари 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

11.02.2019 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ивелин Валериев Вътев

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 21 февруари 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

08.02.2019 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Светлана Йорданова Станева От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж (Трудова книжка серия И № 035634) е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 2 (две) година, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Петя Серьожева Петкова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 юни 2018 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.06.2018 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Десислава Железова Кръстева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17 януари 2018 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

04.01.2018 г.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Росица Боева Петрова

2. Диана Димитрова Господинова-Няголова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 септември 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

24.08.2017 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПБПЗ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Димитринка Динкова Борисова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12 септември 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

16.08.2017 г.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ РЗИ - ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. д-р Тошко Трифонов Стоев

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10 август 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

31.07.2017 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Галина Иванова Найденова

2. Красимира Станчева Атанасова

3. Юлияна Дянкова Иванова

4. Венета Ванева Станчева

5. Рени Стоянова Маринова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 27 юни 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

12.06.2017 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ресмия Реджебова Хасанова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 6 юни 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

17.05.2017 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” ПРИ РЗИ гр. ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. д-р Димитричка Василева Радева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидата, свързани с изпълнението на длъжността.

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 30 август 2016 г. от 10.00 часа на адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място ако кандидатът издържи теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

16.08.2016 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Диана Димитрова Господинова-Няголова

2. Нела Иванова Сотирова

3. Янка Николова Колева

4. Даниела Пенева Димитрова

5. Гюнел Сали Халил

6. Анета Христова Драгомирова

7. Станислава Вълчанова Вълчанова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 28 декември 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

09.12.2015 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

Петър Георгиев Дилов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 ноември 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

05.11.2015 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Нилгюр Рамадан Рамадан

2. Мирослав Петров Славчев

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25 ноември 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

05.11.2015 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

Петър Георгиев Дилов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 ноември 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

05.11.2015 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ "ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО" НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Даниела Димитрова Крумова Не са представени копия на официални документи, от които да е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година в професионално направление „Психология”, съгласно изискванията за заемане на длъжността, посочени в длъжностната характеристика
Милена Стефанова Събева От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов и служебен стаж не е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година в професионално направление „Психология”, съгласно изискванията за заемане на длъжността, посочени в длъжностната характеристика
Теодора Георгиева Драгозова-Бояджиева От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов и служебен стаж не е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година в професионално направление „Психология”, съгласно изискванията за заемане на длъжността, посочени в длъжностната характеристика

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

Искра Трифонова Иванова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 6 април 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

23.03.2015 г.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Стефка Георгиева Тошева

2. Антоанета Калева Антонова

3. Йоанна Юлиянова Накова

4. Мария Пламенова Пенчева

5. Даниела Божидарова Чилингирова

6. Албена Живкова Патлеева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 20 април 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

23.03.2015 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Севги Ибрахим Етем От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов стаж не е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година от област на висшето образование „Медицина”, „Химични технологии”, „Екология”.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ ”МД” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Милена Димитрова Николова

2. Детелина Партениева Великова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25 февруари 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

09.02.2015 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ” НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Виктор Кременов Калчев

2. Надя Георгиева Ангелова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 май 2014 г. от 13 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

29.04.2014 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Бисерка Илиева Плачкова

2. Мима Иванова Цанева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16 май 2014 г. от 11 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

29.04.2014 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Марияна Стоянова Добрева

2. Радостина Пенчева Атанасова

3. Камелия Николаева Радева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14 май 2014 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

08.04.2014 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” - РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Снежана Велинова Николова От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж Трудова книжка серия Б № 205008) е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика
Хюлея Саидова Халилова От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж (Трудова книжка серия Г № 310676) е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика.
Жанета Живкова Иванова От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов стаж не е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 /една/ година/ от област на висшето образование „Социология”, „Психология”, „Педагогика”, „Социални дейности”, „Екология”
Даниела Николчева Йорданова Кандидатът не е представил диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен ”бакалавър” в професионално направление „Социология, „Психология”, „Педагогика”, „Социални дейности”, „Екология”съгласно публикуваната на 20.03.2014г. във вестник „Топ новини” обява.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ОКМД” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Антоанета Станчева Йончева

2. Ивелинка Стоянова Йорданова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 31 януари 2014 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

06.01.2014 г.


СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

Лилия Стоянова Иванова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 4 юни 2013 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, т. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.04.2013 г.


СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Красимира Кръстева Аврамова

2.Даниела Божидарова Чилингирова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 5 юни 2013 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.04.2013 г.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002