Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Портал за електронни административни услуги

Начало

Съвместимост

Софтуерният модул, обхващащ всички компоненти: обработване на информацията с релативни бази данни, аплет за дигитално подписване, верифициране и т.н. е функционално съвместим с масово разпространените Интернет-браузъъри. Той е тестван с Internet Explorer (версии 7.0 +), Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Maxthon и др.

Порталът предоставя възможност за онлайн заявяване на 16 вида административни услуги, групирани в 6 групи.

етапи на заявяване на адм. услуга

Най-общо, подаването на заявления за административни услуги преминава през три етапа:

  • 1. Избор на услуга, запознаване с нейните характеристики, обхват и изисквания чрез уеб-страниците за административните процедури. Изтегляне (download) на необходимите файлове, съдържащи образци на стандартни документи, тяхното попълване и комплектуване;
  • 2. Електронно подписване на приложените файлове;
  • 3. Заявяване на административната услуга с прилагане (attachment) на всички документи във вид на цифрово подписани файлове.

Важно условие е, че вторият и третият етап изискват регистриране на потребителя в модула за онлайн заявяване.

В средата на интерфейса за онлайн подаване на заявления, потребителите разполагат със следните възможности:

  • да се регистрират и пререгистрират като потребители в системата;
  • да заявяват нови услуги;
  • да получат информация относно статуса на заявени услуги;
  • да изтеглят (download) утвърдени документи към заявени от тях услуги.

Вторият етап от процедурата по заявяване на електронни услуги, изисква полагане на цифров подпис от страна на регистрираните потребители. За да бъде това възможно, е необходимо те да разполагат с Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги. Пълна информация за всички оторизирани доставчици, можете да видите в сайта на Комисията за регулиране на съобщенията. Ето и техният списък:

За да бъде реализирано цифровото подписване, е необходимо в настройките на браузъра да бъде разрешено използването на Java Runtime Environment. Подробни инструкции за разрешаване използването на тази добавка може да намерите на следния адрес:http://java.com/en/download/help/enable_browser.xml.

Плащането на заявяваните административни услуги се извършва съобразно таксите, утвърдени от ръководството на РЗИ - Шумен. Необходимо е да приложите сканирано копие на платежния документ към пакетът от прикачени файлове.